Firma Nelba ma w swojej ofercie g?adziki maszynowe (g?adzik dwuwa?owy) jest to urz?dzenie s?u??ce do wyg?adzenia powierzchni papieru schodz?cego z cz??ci susz?cej maszyny papierniczej.

G?adzik maszynowy zbudowany jest z:

  • ramy
  • wa?u prasowego ruchomego z mechanizmem docisku
  • wa?u prasowego sta?ego
  • wa?ków prowadz?cych papierniczej
  • skrobaków czyszcz?cych wa?ów prasowych

G?adzik maszynowy umieszczony jest pomi?dzy sekcj? susz?ca a nawijakiem maszyn typu liner, flutin liner.

Oferowane przez firm? Nelba g?adziki maszynowe pracuj? na maszynach o pr?dko?ci do 600m/min i rozstawie w osiach ramy g?adzika do 3200mm.

Oprócz kompletnych g?adzików maszynowych mamy w swojej ofercie wykonywanie elementów i podzespo?ów takich jak:

  • wa?y prasowe
  • skrobaki
  • wa?ki prowadz?ce

Ponadto oferujemy doradztwo techniczne przy zakupie cz??ci u?ywanych.

 Chase Daniel Womens Jersey Ryan Pulock Jersey Ronnie Lott Jersey
Daniel Norris Womens Jersey