Firma Nelba oferuje wlewy typu:

  • otwartego
  • zamkni?tego z poduszk? powietrzn?
  • hydraulicznego

dla maszyn papierniczych typu tissue, liner i flutin line. W ofercie mamy wlewy dla sita dolnego i górnego.

Produkowane przez nas wlewy pracuj? na maszynach o pr?dko?ci do 600m/min i szeroko?ci wyp?ywu do 4300mm.

Oferujemy tak?e mo?liwo?? modernizacji istniej?cych wlewów poprzez:

  • zamkni?cie wlewu i zamontowanie uk?adu poduszki powietrznej
  • modernizacji uk?adu doprowadzenia masy (przebudowa kolektora , zabudowa na istniej?cym wlewie zbiornika uspokojenia masy)
  • zamontowanie uk?adu wa?ków a?urowych
  • modernizacje uk?adu regulacji wyp?ywu itp.

Zbiorniki uspokojenia masy wykonujemy w dwóch rodzajach:

  • z dodatkowym uk?adem rozcie?czania wodnego poszczególnych strug masy (tego typu zbiorniki stosowane s? dla wlewów sita dolnego)
  • bez uk?adu rozcie?czania wodnego

Ponadto wykonujemy elementy zapasowe dla istniej?cych wlewów oraz remonty ca?o?ciowe istniej?cych wlewów.

 Brian O'Neill Jersey Dion Dawkins Jersey Sven Andrighetto Jersey
Daniel Norris Womens Jersey