Firma Nelba ma w swojej ofercie wykonywanie kompletnych nawijaków dla maszyn typu tissue, liner i flutin liner.

Produkowane przez nas nawijaki przystosowane s? do pr?dko?ci roboczej 600m/min i ?rednicy nawijanego tambora do 1800mm.

Oprócz wykonywania kompletnych nawijaków oferujemy równie?  modernizacje istniej?cych nawijaków takie jak:

  • modernizacja uk?adu ramion wtórnych
  • skracanie p?aszcza cylindra nawijaka
  • modernizacje ramy nawijaka dla zwi?kszenia ?rednicy nawijanego tambora

Poza podanymi powy?ej modernizacjami oferujemy tak?e przegl?dy techniczne oraz regeneracje podzespo?ów istniej?cych nawijaków.

Ponadto oferujemy urz?dzenia i podzespo?y takie jak:

  • urz?dzenia do automatycznego za?adunku wa?ków tamborowych
  • urz?dzenie do wyjmowania wa?ków tamborowych z tambora (rozbrajania tamborów)
  • urz?dzenie do automatycznego zaprowadzenia wst?gi na nawijak
  • wa?ki tamborowe rozpr??ne
  • wa?ki tamborowe
  • dr?gi tamborowe
  • skrobak cylindra nawijaka

Oprócz tego oferujemy doradztwo techniczne przy zakupie i monta?u cz??ci u?ywanych.

 Ray-Ray Armstrong Authentic Jersey Andre Tippett Womens Jersey Lester Hayes Womens Jersey
Daniel Norris Womens Jersey