Natrysk wysokiego ci?nienia na profilu prostok?tnym

Natrysk jest zbudowany z belki natrysku z ruchomymi dyszami do których doprowadzony jest czynnik myj?cy (woda) oraz uk?ad nap?dowy. Elementy robocze natrysku wykonane ze stali kwasoodpornej i polietylenu. Natrysk s?u?y do mycia odzie?y maszynowej na maszynie papierniczej. Urz?dzenie pracuje w trybie ci?g?ym. Podczas pracy dysze wykonuj? ruch oscylacyjny. Opcjonalnie istnieje mo?liwo?? zakupu natrysku z filtrem i pomp? podaj?c? wod?.

Dane techniczne: 
Pr?dko?? maszyny na której jest stosowany natrysk: max  350 m/min
?rednica dyszy: ø0,7 mm - ø0,8 mm
Ci?nienie wody w uk?adzie: 20 bar
Pod??czenie wody: G1/4" (DN 8)
Moc znamionowa silnika nap?dowego: 0,12 kW
Napi?cie znamionowe: 230/400 V

 

Natrysk wysokiego ci?nienia rurowy

Natrysk jest zbudowany z belki natrysku z zamontowanymi dyszami do których doprowadzony jest czynnik myj?cy (woda) oraz uk?ad nap?dowy. Elementy robocze natrysku wykonane ze stali kwasoodpornej i polietylenu. Natrysk s?u?y do mycia odzie?y maszynowej na maszynie papierniczej. Urz?dzenie pracuje w trybie ci?g?ym. Podczas pracy dysze wykonuj? ruch oscylacyjny. Opcjonalnie istnieje mo?liwo?? zakupu natrysku z filtrem i pompa podaj?c? wod?.

Dane techniczne: 
Pr?dko?? maszyny na której jest stosowany natrysk: od 350 m/min do 1000 m/min
?rednica dyszy: ø0,7 mm - ø0,8 mm
Ci?nienie wody w uk?adzie: 20 bar
Pod??czenie wody: pod??czenie z gwintem zewn?trznym DN zale?y od danych maszyny
Moc znamionowa silnika nap?dowego: 0,18 kW
Napi?cie znamionowe: 230/400 V

 

Nó? wodny z natryskiem formatowym

Nó? wodny jest zbudowany z belki natrysku z ruchom? dysz? do której doprowadzony jest czynnik tn?cy (woda), uk?adu nap?dowego dyszy oraz kompletu dysz formatowych o regulowanej szeroko?ci rozstawu umo?liwiaj?cej odpowiednie formatowanie wst?gi papieru schodz?cej z cz??ci mokrej. Elementy robocze wykonane ze stali kwasoodpornej i polietylenu. Nó? wodny s?u?y do przygotowania wst?gi papierniczej do zaprowadzenia jej na maszynie oraz odcinania wst?gi podczas zrywu. Nó? wodny pracuje okresowo, natryski formatowe pracuj? w trybie pracy ci?g?ej.

Dane techniczne: 
Pr?dko?? maszyny na której jest stosowany natrysk: max 1000 m/min
?rednica dyszy: ø0,7 mm - ø0,8 mm
Ci?nienie wody w uk?adzie: 20 bar
Pod??czenie wody: G1/4" (DN8) 
Moc znamionowa silnika nap?dowego: 0,12 kW
Napi?cie znamionowe: 230/400 V

 

Natrysk niskiego ci?nienia

Natrysk zbudowany jest z rury z umieszczonymi na niej dyszami do których doprowadzony jest czynnik myj?cy (woda). Elementy robocze natrysku wykonane ze stali kwasoodpornej. S?u?y do nawil?ania odzie?y maszynowej w cz??ci mokrej w celu u?atwienia jej mycia przez natrysk wysokiego ci?nienia oraz do czyszczenia p?aszcza wa?ków podsitowych jako tzw. "skrobak wodny". Urz?dzenie pracuje w trybie pracy ci?g?ej. W zale?no?ci od zastosowania na natrysku montuje si? dysze FloodJet lub DiscJet.

Dane techniczne: 
Pr?dko?? maszyny na której jest stosowany natrysk: max 1000 m/min
?rednica dyszy FloodJet: ø1,4 mm
?rednica dyszy DiscJet: ø0,8 mm
Ci?nienie wody w uk?adzie: 4 bar
Pod??czenie wody: zawór kulowy DN zale?y od danych maszyny
 Darren Fells Authentic Jersey Blake Swihart Jersey Drew Bledsoe Womens Jersey
Daniel Norris Womens Jersey